El carter

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorMartos Enseñat, Raquel-
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-21T19:29:57Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-21T19:29:57Z-
Data de envio: dc.date.issued2009-09-23-
Data de envio: dc.date.issued2009-09-23-
Data de envio: dc.date.issued2009-09-23-
Data de envio: dc.date.issued2009-09-23-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/11371-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/493337-
Descrição: dc.descriptionEl programari que s'aprofitin de la professió de carter, amb diverses activitats que inclouen a les associacions, la lectura, puzles, numeració-
Descrição: dc.descriptionEducação Infantil::Natureza e sociedade-
Idioma: dc.languagees-
Publicador: dc.publisherZonaClic-
Relação: dc.relationEl carter.jnlp-
Direitos: dc.rightsLlicència de Creative Commons 2.1, que permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra i fer-ne obres derivades-
???dc.source???: dc.sourcehttp://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3514-
Palavras-chave: dc.subjectel carter-
Palavras-chave: dc.subjectles professions-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Infantil::Natureza e sociedade::Organização dos grupos e seu modo de ser, viver e trabalhar-
Título: dc.titleEl carter-
???dc.description2???: dc.description2Entendre la tasca del carter i la seva importància en la societat, la coordinació motora exercici-
???dc.description3???: dc.description3Instal lar el seguent programa:Aplicaciòn JClic (http://clic.xtec.cat/es/jclic/download.htm)-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - MEC BIOE

Não existem arquivos associados a este item.