El tiempo

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorSánchez Nicolás, María del Carmen-
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-21T19:29:49Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-21T19:29:49Z-
Data de envio: dc.date.issued2009-09-22-
Data de envio: dc.date.issued2011-05-30-
Data de envio: dc.date.issued2011-05-30-
Data de envio: dc.date.issued2011-05-30-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/17982-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/493293-
Descrição: dc.descriptionEnsino Fundamental Inicial::Matemática-
Descrição: dc.descriptionProjecte d'activitats sobre les unitats de mesura del temps: les hores, els dies de la setmana,els mesos de l'any i els rellotges analògics-
Descrição: dc.descriptionLes nocions de temps, com les hores, mesos i dies de la setmana-
Idioma: dc.languagees-
Publicador: dc.publisherZonaClic-
Relação: dc.relationEl tiempo.jnlp-
Direitos: dc.rightsLlicència de Creative Commons 2.1, que permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra i fer-ne obres derivades-
???dc.source???: dc.sourcehttp://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3565-
Palavras-chave: dc.subjectrellotges-
Palavras-chave: dc.subjecttemps-
Palavras-chave: dc.subjecthores-
Palavras-chave: dc.subjectEducação Básica::Ensino Fundamental Inicial::Matemática::Grandezas e medidas-
Título: dc.titleEl tiempo-
???dc.description2???: dc.description2L'exercici de la noció de temps i les hores de l'escriptura, l'aprenentatge dels dies de la setmana i mesos de l'any-
???dc.description3???: dc.description3Instal lar el seguent programa: Aplicació JClic (http://clic.xtec.cat/es/jclic/download.htm)-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - MEC BIOE

Não existem arquivos associados a este item.